Pastorační plán

Pastorační plán na rok 2014/2015

Farnost Povýšení sv. Kříže, Prostějov

Podle Pastoračního programu ČBK vstupujeme do Roku zasvěceného života. Rok zasvěceného života vyhlásil papež František, aby zaměřil pozornost celé církve na povolání, které dává Bůh. Základem povolání je objevení Boha a jeho lásky k nám… Nejde jen o kněze, řeholníky a panny, ale i o ty, co vstoupí do různých společenství a duchovních rodin.

Liturgický rok

 • Advent – duchovní obnovy, roráty
 • Vánoce – Dětská mše, noční mše svaté, Jesličková pobožnost
 • liturgické mezidobí – obnova v Duchu svatém (leden/únor)
 • půst – duchovní obnova, křížové cesty, velká novéna
 • Velikonoce – Triduum, křest dospělých, období mystagogie (Jde o poslední období křesťanského zasvěcení. Dochází k němu po udělení svátosti křtu, resp. biřmování)

Akce v roce 2014 – 2015

 • adventní a vánoční koncerty u Milosrdných, v hlavním kostele    (soboty, neděle)
 • roráty         advent (pondělí, středa, pátek – vždy v 6:45)
 • příprava dospělých na křest    průběžně – (pátek)
 • Obnova v Duchu Svatém - zahájení    28. 11. 2014 (pátek)
 • adventní duchovní obnova s P. Janem Vláčilem    28. 11. 2014 – 29. 11. 2014 (pátek, sobota)
 • koncert Pax    29. 11. 2014 (sobota)
 • Církevní silvestr pro mladé    29. 11. 2014 (sobota)
 • Adventní duchovní zastavení CMG    30. 11. 2014 v 15:00 (neděle)
 • konference Výchova dětí a mládeže k víře (Sokolovna Prostějov)    6. 12. 2014 (sobota)
 • setkání se sv. Mikulášem v kostele sv. Cyrila a Metoděje a v kostele sv. Petra a Pavla    7. 12. 2014 (neděle)
 • Zasvěcení Panně Marii – pro ty kdo se připravují    7. 12. 2014 (neděle)
 • Adventní koncert - smíšený sbor Exaudi    10. 12. 2014 v 18:00 (středa)
 • prodej křesťanské literatury    14. 12. 2014 v 17:30 (neděle)
 • Předvánoční koncert Pěveckého sboru CMG v divadle    14. 12. 2014 (neděle)
 • koncert skupiny Proměny – Pax    18. 12. 2014 v 18:00 (čtvrtek)
 • Štědrovečerní mše svatá pro děti s živým Betlémem    24. 12. 2014 v 16:00 (středa)
 • Tříkrálová sbírka    1. 1. 2015 – 14. 1. 2015 (čtvrtek až středa)
 • Tříkrálová sbírka studentů CMG    6. 1. 2015 (úterý)
 • Kurs pro pastorační pomocníky – v Katechetickém sále    od  17. 1. 2014 v 9:00 (sobota)
 • oslava svátku sv. Jana Boska    1. 2. 2015 (neděle)
 • maškarní karneval dětí v lidovém domě    předběžně 14. 2. 2015 (sobota)
 • oslava svátku sv. Jana z Boha, zakladatele řádu OH    8. 3. 2015 (neděle)
 • postní duchovní obnova    předběžně 13. 3. a 14. 3. 2015 (pátek a sobota)
 • postní duchovní obnova mládeže    předběžně 14. 3. 2015 (sobota)
 • arcidiecézní setkání mládeže v Prostějově    28. 3 2015 (sobota)
 • svěcení olejů na Zelený čtvrtek v katedrále sv. Václava    2. 4. 2015 (čtvrtek)
 • velikonoční koncert O. Muchy, u Milosrdných    11. 4. 2015 (sobota)
 • májové pobožnosti    květen
 • pouť k sv. Josefovi v Krasicích    1. 5. 2015 (pátek)
 • žehnání kol, in-line bruslí, skateboardů a koloběžek    3. 5. 2015 (neděle)
 • Den matek    10. 5. 2015 (neděle)
 • Světový den rodiny    14. 5. 2015 (čtvrtek)
 • Noc kostelů    29. 5. 2015 (pátek)
 • pouť rodin a dětí    30. 5. 2015 (sobota)
 • 1. svaté přijímání; sv. Cyril a Metoděj    24. 5. 2015 v  9:00 (neděle)
 • dětský den    30. 5. 2015 v 14:00 (sobota)
 • Slavnost Těla a Krve Páně    4. 6. 2015 (čtvrtek)
 • slavnostní mše svatá CMG s předáním maturitních vysvědčení, Zahradní slavnost    5. 6. 2015 (pátek)
 • večer chval a díků – pro biřmovance, kmotry a zájemce    5. 6. 2015 (pátek)
 • farní pouť na sv.  Hostýn    6. 6. 2015 (sobota)
 • 1. svaté přijímání; Povýšení sv. Kříže    květen/červen 2015 v 10:30 (neděle)
 • pěší pouť na Velehrad s P. Mgr. Petrem Matulou, SDB     2. 7. 2015–5. 7. 2015 (čtvrtek až neděle)
 • pouť ke sv. Cyrilu a Metoději    5. 7. 2015 (neděle)
 • pouť u sv. Anny    26. 7. 2015 (neděle)
 • farní dovolená na Staré Vodě    8. 8. 2015 – 15. 8. 2015 (sobota – neděle)
 • děkanátní pouť manželů a rodin    ??. 8. 2015 (sobota)
 • pouť děkanátu Prostějov a Vyškov na sv. Hostýně    12. 9. 2015 (sobota)
 • pouť (= „hody“) farnosti Povýšení sv. Kříže    13. 9. 2015 (neděle)
 • slavnost Povýšení sv. Kříže, adorační den farnosti    14. 9. 2015 (pondělí)
 • slavnost posvěcení kostela    16. 9. 2015 (středa)
 • pouť v kapli Andělů strážných    2. 10. 2015 (pátek)
 • dušičková pobožnost na hřbitově        1. 11. 2015 (neděle)

Bohoslužby

dle rozpisu

Adorace

pravidelné každý čtvrtek, prvopáteční

Pobožnosti

 • dušičková pobožnost
 • jesličková pobožnost
 • křížové cesty
 • adorace na Zelený čtvrtek, Velký pátek a na Bílou sobotu
 • pobožnost k Božímu milosrdenství v neděle Božího milosrdenství
 • májové pobožnosti
 • Těla a Krve Páně
 • první pátky (vč. svátostného požehnání)
 • ranní chvály na Velký pátek a na Bílou sobotu
 • večerní chvály – neděle

Dětské mše

 • během školního roku; Povýšení sv. Kříže    18:00 (úterý)
 • KMŠ CMG    příležitostně

Bohoslužby jinde – pravidelné

 • v DD Nerudova    1. sobota v měsíci, Vánoce, Velikonoce 9:30
 • na Daliborce    lichý týden; středa 10:00
 • v DD Polišenského    sudý týden; středa 14:00
 • v nemocnici    čtvrtek 15:30
 • na CMG    středa 7:50

Katecheze

 • školní
 • mimoškolní
 • dospělých – po Velikonocích, neokatechumenátní společenství
 • vstupy do škol

Služby příležitostné

 • děkanátu: kněžské rekolekce, setkávání katechetů
 • charitě: Tříkrálová sbírka, mše svaté, svátost nemocných
 • CMG        mše sv. ve středu v 7:50, příležitostné mše sv.
 • Sdružení salesiánských spolupracovníků
 • Centrum pro rodinu Krasice

Setkávání

 • příprava katechumenů
 • příprava biřmovanců
 • příprava prvokomunikantů
 • neokatechumenátní společenství
 • společenství manželů
 • senioři
 • maminky
 • roráty
 • živý růženec
 • modlitební společenství Svatého růžence  - kaple sv. Anny (Drozdovice)    středa v 18:00
 • modlitební společenství Svatého růžence  - kaple sv. andělů strážných (Mánesova ul.)    čtvrtek v 10:00
 • ministranti
 • sbor a schóly
 • uklízeči
 • varhaníci
 • SHM
 • farní rada

Rodiny

 • Centrum pro rodinu v Krasicích
 • Sedmikrásek – kostel sv. Cyrila a sv. Metoděje

Mladí

 • roráty
 • ministranti
 • schóly
 • děkanátní církevní silvestr

Senioři

 • setkávání na faře    každé poslední úterý v měsíci
 • Moravskoslezská křesťanská akademie – přednášky    příležitostně

Nemocní

 • nemocnice (v přízemí čekárny radioterapie)     čtvrtek 15:30
 • DD Nerudova    každé pondělí a úterý: sv. přijímání, středa: modlitba růžence
 • společné přijetí svátosti nemocných    listopad (některá sobota)

Maminky

 • Mateřské centrum matky Markéty – Krasice
 • Centrum pro rodinu děkanátu Prostějov – Krasice

CMG

 • akce ve škole, v kostelích, na Rajské zahradě
 • Křesťanská mateřská školka
 • účast na charitativních sbírkách
 • výuka náboženství
 • příprava studentů k přijetí svátostí (křest, 1. sv. přijímání, biřmování)
 • spolupráce s farností, SHM, MKA, ČKCH

SHM

 • animátoři: pravidelné setkávání
 • prázdninové tábory
 • činnost během roku
 • oratoř        pátek 14:30 – 16:30
 • Stará Voda, Annaberg

Rajská zahrada

 • Živý Betlém
 • Zahradní slavnost
 • Noc kostelů

Koncerty

Důležité odkazy:

 • farnost Povýšení sv. Kříže: http://prostejovfarnost.mzf.cz
 • varhany farnosti Povýšení sv. Kříže: http://varhany-prostejov.webnode.cz
 • farnost sv. Petra a Pavla: http://www.petrskafarnost.cz
 • děkanát Prostějov: www.dpv.cz
 • Olomoucká arcidiecéze: http://www.ado.cz
 • Cyrilometodějské gymnázium: http://www.cmgpv.cz
 • Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje: http://cyrilky.cz
 • Charita Prostějov: www.prostejov.caritas.cz
 • Centrum pro rodinu Prostějov – Krasice: www.cprpv.ic.cz
 • Křesťanské mateřské centrum Matky Markéty:www.kmcmm.estranky.cz
 • Moravskoslezská křesťanská akademie: www.mska.biz
 • Tiskové středisko České biskupské konference: tisk.cirkev.cz
 • Rádio Vaticana: www.radiovaticana.cz
 • Rádio Proglas: www.proglas.cz
 • TV NOE: www.tvnoe.cz
 • salesiáni: www.sdb.cz
 • animátoři Klubu SHM PV: https://shmpv.cz


(z podkladů vypracoval Jaroslav Jiří Tvrdík; aktualizace bude prováděna průběžné)

Pastorační plán 2014

Farnost Povýšení sv. Kříže, Prostějov - Pastorační plán na rok 2013/2014
Podle Pastoračního programu ČBK vstupujeme do Roku rodiny.

V průběhu roku:

Liturgický rok

 • Advent – duchovní obnovy, roráty
 • Vánoce – Dětská mše, noční mše svaté, Jesličková pobožnost
 • liturgické mezidobí – obnova v Duchu svatém (leden/únor)
 • půst – duchovní obnova, křížové cesty, velká novéna
 • Velikonoce – Triduum, křest dospělých, období mystagogie (Jde o poslední období křesťanského zasvěcení. Dochází k němu po udělení svátosti křtu, resp. biřmování)

Mimořádné akce v roce 2013 – 2014

 • adventní a vánoční koncerty u Milosrdných, v hlavním kostele    (soboty, neděle)
 • adventní duchovní obnova    7. 12. 2013 – 8. 12. 2013 (pátek, sobota)
 • prodej křesťanské literatury    8. 12. 2013 (neděle)
 • Předvánoční koncert Pěveckého sboru CMG v divadle    15. 12. 2013 (neděle)
 • Štědrovečerní mše svatá pro děti s živým Betlémem    24. 12. 2014 16:00 (úterý)
 • Tříkrálová sbírka    4. 1. 2014 – 6. 1. 2013 (pátek až pondělí)
 • oslava svátku sv. Jana Boska    1. 2. 2014 (sobota)
 • kurz pro lektory    9. 2. 2014, 15. 2. 2014, 22. 3 2014 a 1. 3. 2014 (soboty)
 • přednáška s besedou na téma Církevní restituce, ano či ne?!    26. 2. 2014 (středa)
 • maškarní karneval ve Vrahovicích    1. 3. 2014 (sobota)
 • oslava svátku sv. Jana z Boha, zakladatele řádu OH    8. 3. 2014 (sobota)
 • příprava dospělých na křest    od 14. 3. 2014– (pátek)
 • postní duchovní obnova s P. Kamilem Obrem; téma: S Kainovým znamením    14. 3. a 15. 3. 2014 (pátek a sobota)
 • postní duchovní obnova mládeže s P. Jiřím Pospíšilem     15. 3. 2014 (sobota)
 • pouť k sv. Josefovi v Krasicích    19. 3. 2014 (středa)
 • smírná pouť za hříchy potratů do Napajedel – adorace, mše sv. a průvod ke hrobu Aničky Zelíkové; celebruje otec biskup Josef Hrdlička    25. 3. 2014 17:15 hod (úterý)
 • mše sv. v kostele sv. Anny v Huštěnovicích při příležitosti 100 let od narození Matky Vojtěchy; celebruje otec arcibiskup Jan Graubner    25. 3. 2014 17:00 hod (úterý)
 • děkanátní setkání mládeže ve Švabenicích    12. 4. 2014 (sobota)
 • svěcení olejů na Zelený čtvrtek v katedrále sv. Václava    17. 4. 2014 (čtvrtek)
 • velikonoční koncert O, Muchy, u Milosrdných    26. 4. 2014 (sobota)
 • svatořečení Jana Pavla II. a Jana XXII.; Řím    27. 4. 2014 (neděle)
 • májové pobožnosti    květen
 • žehnání kol, in-line bruslí, skateboardů a koloběžek    4. 5. 2014 (neděle)
 • varhanní koncert Petra Rajnocha u Milosrdných    7. 5. 2014 (středa)
 • studentský Velehrad    7. 5. 2014 až 11. 5. 2014 (středa až neděle)
 • Den matek    11. 5. 2014 (neděle)
 • Světový den rodiny    15. 5. 2014 (čtvrtek)
 • koncert barokní hudby s arci loutnou a zpěvem; Pax u sv. Cyrila a Metoděje    18. 5. 2014 (neděle)
 • Noc kostelů    23. 5. 2014 (pátek)
 • pouť rodin a dětí do Fryštáku    24. 5. 2014 (sobota)
 • 1. svaté přijímání; sv. Cyril a Metoděj    25. 5. 2014 9:00 (neděle)
 • slavnostní mše svatá CMG s předáním maturitních vysvědčení, Zahradní slavnost    30. 5. 2014 (pátek)
 • dětský den    31. 5. 2014 14:00 (sobota)
 • večer chval a díků+ pro biřmovance, kmotry a zájemce    6. 6. 2014 (pátek)
 • farní pouť do Králík    7. 6. 2014 (sobota)
 • 1. svaté přijímání; Povýšení sv. Kříže    15. 6. 2014 10:30 (neděle)
 • koncert skupiny Tupá šídla; Pax u sv. Cyrila a Metoděje    15. 6. 2014 17:00 (neděle)
 • Slavnost Těla a Krve Páně    19. 6. 2014 (čtvrtek)
 • nadační koncert pro Lipku; Povýšení sv. Kříže    25. 6. 2014 (středa)
 • pěší pouť na Velehrad s P. Mgr. Petrem Matulou, SDB)     2. 7. 2014–5. 7. 2014 (středa až sobota)
 • pouť ke sv. Cyrilu a Metoději    5. 7. 2014 (sobota)
 • pouť u sv. Anny    26. 7. 2014 (sobota)
 • farní dovolená na Staré Vodě    9. 8. 2014 – 16. 8. 2014 (sobota – neděle)
 • děkanátní pouť manželů a rodin na Svatý Hostýn    30. 8. 2014 (sobota)
 • slavnost Povýšení sv. Kříže, adorační den farnosti    14. 9. 2014 (neděle)
 • pouť Povýšení sv. Kříže    14. 9. 2014 (neděle)
 • slavnost posvěcení kostela    16. 9. 2014 (úterý)
 • pouť v kapli Andělů strážných    2. 10. 2014 (čtvrtek)
 • dušičková pobožnost na hřbitově    2. 11. 2014 (neděle)
 • pouť děkanátu Prostějov a Vyškov do Olomouce    15. 11. 2014 (sobota)
 • adventní duchovní obnova    prosinec 2014
 • Mikuláš v kostele sv. Cyrila a Metoděje    7. 12. 2014 (neděle)
 • advent 2014; roráty pro děti    12. 2014
 • Adventní a vánoční koncerty u Milosrdných    12. 2014
 • Adventní zastavení CMG     12. 2014
 • Předvánoční koncert Pěveckého sboru CMG     12. 2014

Bohoslužby

 • dle rozpisu

Adorace

 • pravidelné každý čtvrtek, prvopáteční

Pobožnosti

 • dušičková pobožnost
 • jesličková pobožnost
 • křížové cesty
 • adorace na Zelený čtvrtek, Velký pátek a na Bílou sobotu
 • pobožnost k Božímu milosrdenství v neděle Božího milosrdenství
 • májové pobožnosti
 • Těla a Krve Páně
 • první pátky (vč. svátostného požehnání)
 • ranní chvály na Velký pátek a na Bílou sobotu
 • večerní chvály – neděle

Dětské mše

 • během školního roku; Povýšení sv. Kříže    18:00 (úterý)
 • KMŠ CMG    příležitostně

Bohoslužby jinde – pravidelné

 • v DD Nerudova    1. sobota v měsíci, Vánoce, Velikonoce
 • na Daliborce    lichý týden; středa 10:00
 • v DD Polišenského    sudý týden; středa 14:00
 • v nemocnici    pondělí 16:00
 • na CMG    středa 7:50

Katecheze

 • školní
 • mimoškolní
 • dospělých – po Velikonocích, neokatechumenátní společenství
 • vstupy do škol

Služby příležitostné

 • děkanátu: kněžské rekolekce, setkávání katechetů
 • charitě: Tříkrálová sbírka, mše svaté, svátost nemocných
 • CMG        mše sv. ve středu v 7:50, příležitostné mše sv.
 • Sdružení salesiánských spolupracovníků
 • Centrum pro rodinu Krasice

Setkávání

 • příprava katechumenů
 • příprava biřmovanců
 • příprava prvokomunikantů
 • neokatechumenátní společenství
 • společenství manželů
 • senioři
 • maminky
 • živý růženec
 • ministranti
 • sbor a schóly
 • uklízeči
 • varhaníci
 • SHM
 • farní rada

Rodiny

 • Centrum pro rodinu v Krasicích
 • Sedmikrásek – kostel sv. Cyrila a sv. Metoděje

Mladí

 • ministranti
 • schóly
 • děkanátní církevní silvestr

Senioři

 • setkávání na faře    každý poslední čtvrtek v měsíci
 • Moravskoslezská křesťanská akademie – přednášky    příležitostně

Nemocní

 • Nemocnice    každé pondělí mše svatá
 • DD Nerudova    každé pondělí a úterý: sv. přijímání, středa: modlitba růžence
 • společné přijetí svátosti nemocných    listopad (některá sobota)

Maminky

 • Mateřské centrum matky Markéty – Krasice
 • Centrum pro rodinu děkanátu Prostějov – Krasice

CMG

 • akce ve škole, v kostelích, na Rajské zahradě
 • Křesťanská mateřská školka
 • účast na charitativních sbírkách
 • výuka náboženství
 • příprava studentů k přijetí svátostí (křest, 1. sv. přijímání, biřmování)
 • spolupráce s farností, SHM, MKA, ČKCH

SHM

 • animátoři: pravidelné setkávání
 • prázdninové tábory
 • činnost během roku
 • oratoř        pátek 14:30 – 16:30
 • Stará Voda, Annaberg

Rajská zahrada

 • Živý Betlém
 • Zahradní slavnost
 • Noc kostelů

Koncerty

Důležité odkazy:

 • farnost Povýšení sv. Kříže: http://prostejovfarnost.mzf.cz/
 • farnost sv. Petra a Pavla: http://www.petrskafarnost.cz/
 • děkanát Prostějov: www.dpv.cz
 • Olomoucká arcidiecéze: http://www.ado.cz/
 • Cyrilometodějské gymnázium: http://www.cmgpv.cz/
 • Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje: http://cyrilky.cz/
 • Charita Prostějov: http://www.prostejov.caritas.cz/
 • Centrum pro rodinu Prostějov – Krasice: http://www.cprpv.ic.cz/
 • Křesťanské mateřské centrum Matky Markéty: http://www.kmcmm.estranky.cz/
 • Moravskoslezská křesťanská akademie: http://www.mska.biz/
 • Tiskové středisko České biskupské konference: http://tisk.cirkev.cz/
 • Rádio Vaticana: http://www.radiovaticana.cz/
 • Rádio Proglas: http://www.proglas.cz/
 • TV NOE: http://www.tvnoe.cz/
 • salesiáni: http://www.sdb.cz/
 • animátoři Klubu SHM PV: http://shmpv.cz/

(z podkladů vypracoval Jaroslav Jiří Tvrdík; aktualizace bude prováděna průběžné)

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free