Přímý přenos aktuálního dění v kostele Povýšení sv. Kříže naleznete po kliknutí na tento odkaz:

Přejít na živý přenos z kostela

Historie

Děkanský a farní kostel Povýšení svatého kříže v Prostějově

Na místě, kde stojí dnešní kostel, stávala obranná tvrz. Uvnitř tvrze byl kostelík sv.Kříže. Ten byl spolu s tvrzí za válek moravských markrabat zcela zničen nebo silně poškozen.

Kostel obnovil Petr z Kravař, který na konci 14. století koupil prostějovské a plumlovské panství. Pozval do Prostějova augustiniánské kanovníky z Roudnice nad Labem a pověřil je vybudováním nového kostela s klášterem, jak je uvedeno v jeho zakládací listině z roku 1391. Augustiniáni postavili nový kostel, zasvěcený stejně jako klášter Navštívení blahoslavené Panny Marie u Alžběty v horách. Původní kostelík sv. Kříže dal Petr opravit a zřídil v něm rodinnou hrobku. Tato kaple sv. Kříže se stala součástí kláštera a stala se boční kaplí nového klášterního kostela.

Nový klášter s kostelem byl brzy po svém dokončení zničen husitskými vojsky v roce 1430. Jen kaple sv. Kříže zůstala ušetřena. Většina obyvatel Prostějova přešla k utrakvistům a proto kostel zůstával v sutinách. Až po odkoupení pozemků kláštera od augustiniánů, začala obnova kostela v letech 1522 až 1535. Utrakvisté využili pobořené zbytky svislého zdiva kostelní lodi, kterou nově upravili pro své potřeby. Vznikla tak jednoduchá síň s rovným dřevěným a malovaným stropem a třemi dřevěnými ochozy. Zničený presbytář klášterního kostela oddělili novou průčelní zdí. Teprve v letech 1586 až 1588 po napomenutí hejtmana Petra Tarnovského z Tarnůvky, opravili po 156 letech i presbytář, který zaklenuli gotickou klenbou a spojili ho s novou lodí v jeden celek. Vítězný oblouk byl ozdoben velkým krucifixem a sochami. Nový hlavní gotický oltář byl dřevěný se třemi deskovými obrazy a sochami. V lodi byly dva boční oltáře, zasvěcené Nanebevzetí Panny Marie a sv. Janu Křtiteli. Kostel byl zasvěcen sv. Kříži.

Katolická duchovní správa byla v Prostějově obnovena až po roce 1620. Dne 27. 4. 1697 zachvátil Prostějov obrovský požár, při kterém byla zničena velká část města, včetně radnice a kostela. Při tomto požáru zůstal zázračně ušetřen dřevěný kříž, který stával před bočním vchodem do kostela. Tento kříž byl se svolením olomouckého biskupa po opravě kostela „…ZA JÁSOTU LIDU A RUKAMA KNĚŽÍ POVÝŠEN NA HLAVNÍ OLTÁŘ“. Kostel byl proto nově zasvěcen na titul „Povýšení sv. Kříže“. Konsekraci chrámu vykonal dne 16. 9. 1703 hrabě František Julius z Braidy, světící biskup olomoucký. Od dob velkého požáru vznikla poutní tradice, kdy za tímto zázračným křížem putovali věřící z daleka i blízkých okolních vesnic. Také prostějovští konali k zázračnému kříži pravidelné poutě po jednotlivých městských ulicích. Tradice těchto prostějovských poutí - hodů, se zachovala až do současnosti. Zázračný kříž v děkanském kostele Povýšení sv. Kříže je už více jak tři století velikou nadějí pro všechny, kteří se k němu utíkají a před ním s důvěrou v Boží milosrdenství a Boží pomoc přednášejí své prosby i chvály. Odcházejí povzbuzeni a potěšeni. Tento svatý kříž je svědkem hluboké víry a zbožnosti nejen našich předků ale i současných generací věřících.

ZPRACOVAL PHDR. MGR. KAREL KAVIČKA

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free